Estate workflow

Estate Workflow

De thinkL. estate workflow is gericht op drie belangrijke facetten rond het (privé)vermogen van uw cliënt, diens vermogens- en successieplanning en wat u – als connected accountant – daarin kunt betekenen.

Informatie gecentraliseerd bewaren

Overzicht vermogen

ThinkL. wil u de mogelijkheid bieden om het volledige vermogen van uw cliënt in kaart te kunnen brengen, het op een overzichtelijke manier te inventariseren en het geschematiseerd naar uw cliënt te kunnen rapporteren.

Meer info

Vaak heeft u als Connected Accountant zicht op vele aspecten van het (privé)vermogen van uw cliënt en bewaart u (op verschillende plaatsen) heel wat informatie daaromtrent. ThinkL. wil u daarom een tool bieden om deze uitgebreide informatie overzichtelijk te gaan bewaren en dit bovendien steeds geactualiseerd te houden. Dit vermogensoverzicht is zodanig opgebouwd dat u steeds in één oogopslag zicht kunt krijgen op zowel het vastgoed, de roerende goederen, de bedrijfsactiva, de aandelen van vennootschappen, … van uw cliënt en dit bovendien over verschillende jaren heen. U kunt daarbij ook belangrijke documenten zoals aankoopaktes, contracten, … gaan koppelen aan dit overzicht, zodat alle data gecentraliseerd bewaard wordt. Door een duidelijke export, kan u dit overzicht bovendien jaarlijks aan uw rapportering toevoegen, zodat het een basis vormt voor een (eerste) gesprek over een eventuele vermogens- en successieplanning. Met de nodige vragenlijsten kunt u bovendien steeds aan uw cliënt vragen om het overzicht up to date te houden.

Dit overzicht zal als basis dienen voor de toepassing van alle andere tools van thinkL., waaronder ook de simulatie erfbelasting (zie verder).

Familiale structuur

Een overzicht van de familiale structuur kan uiteraard ook niet ontbreken om verdere inzichten te krijgen in de erfopvolging en de successie.

Meer info

Alle relevante informatie omtrent de persoonlijke situatie van uw klant en omtrent diens familie kan in een handig overzicht worden bijgehouden. Denk daarbij onder meer aan zijn of haar burgerlijke staat, maar ook aan bijvoorbeeld een overzicht van kinderen, kleinkinderen, ouders, broers/zussen, … wat u in staat stelt om in één oogopslag de familiale structuur in kaart te brengen.

Historiek vermogensplanning

Tot slot kunnen ook alle eerdere stappen die gezet werden in de vermogensplanning en de erfopvolging van uw klant, opgelijst worden in de thinkL. workflow.

Meer info

Werd reeds een huwelijkscontract aangenomen of werd een testament opgesteld? Werd reeds een zorgvolmacht aangenomen? Werden door uw klant in het verleden schenkingen uitgevoerd? Al deze vragen komen vaak terug in heel wat dossiers en zijn cruciaal om uw klant correct te kunnen adviseren. U kunt dan ook alle nuttige informatie hierover bewaren en tevens rapporteren naar de klant toe. Door dit voor al uw dossiers te doen, kunt u bovendien heel eenvoudig een lijst opvragen van de dossier waarin een bepaald document (vb. een zorgvolmacht) nog niet zou zijn opgesteld. Op die manier kunt u heel eenvoudig en proactief uw cliënten gaan bijstaan.

Simuleren en analyseren

Simulatie nalatenschap en erfbelasting

Met thinkL. bieden we u vooral een tool die u toelaat om de erfbelasting in een concreet dossier te kunnen gaan inschatten om zo de eventuele belastingdruk die hiermee gepaard gaat aan uw klanten te kunnen meegeven.

Meer info

Op basis van enkele parameters kan een simulatie worden gemaakt van de erfbelasting die zou betaald moeten worden op de roerende en onroerende goederen die een klant aanhoudt, waaronder uiteraard ook zijn of haar vennootschap(pen) of onderneming(en). Dit kan in elk dossier voor beide partners afzonderlijk en op termijn ook voor beide partners opvolgend. Het is niet onze betrachting om een exacte berekening met alle mogelijke correcties, verminderingen, vrijstellingen, … te laten opmaken, maar wel om een reële inschatting te maken van de belastingdruk in het kader van een nalatenschap. Daarbij worden de op vandaag geldende tarieven toegepast en wordt rekening gehouden met de meest courante elementen in een successiedossier.

Bij deze simulatie wordt uiteraard rekening gehouden met de verdeling van de huwgemeenschap en de nalatenschap (waarbij op termijn ook individuele keuzes kunnen gemaakt worden o.b.v. een huwelijkscontract of een testament), hetgeen ook duidelijk wordt weergegeven aan uw klant in de rapportering. Hij of zij krijgt naast de nodige algemene informatie omtrent (de tarieven in) de erfbelasting immers ook duidelijk de verschillende stappen in de simulatie te zien in een overzichtelijk rapport, wat uw klant in staat stelt om het hele proces beter te begrijpen.

Analyse simulatie erfbelasting

Bij elke berekening die u maakt, hoort uiteraard ook een volwaardige analyse van de berekende erfbelasting. Dit stelt u in staat om uw klant een eenvoudige duiding te geven bij deze cijfers, alsook om een eerste advies te kunnen geven inzake een mogelijke (noodzakelijke) successieplanning.

Meer info

Zo wordt de berekening aan u toegelicht door voor elke erfgenaam de toegepaste tarieven (per schijf) weer te geven, zodat u de impact van een wijziging in het vermogen meteen kunt inschatten. Ook krijgt u meteen een (procentuele) weergave van de belastingdruk op het vermogen, om zo de “ernst” van de problematiek in te schatten. Op korte termijn werken wij ook aan een visualisering van dit alles met grafieken, alsook aan een concrete vergelijking met de tarieven in de schenkbelasting, zodat u de inschatting kunt maken of bijvoorbeeld een schenking nuttig kan zijn.

Check overdracht familiale vennootschap/onderneming

Met een afzonderlijke tool die zich richt op de “familiale vennootschappen en ondernemingen” zult u worden bijgestaan in de analyse en advisering omtrent het al dan niet verschuldigd zijn van schenk- of erfbelasting bij de overdracht van de vennootschap/onderneming van uw klant.

Meer info

In een eventuele successieplanning kan het al dan niet schenken van de onderneming of vennootschap van uw klant van cruciaal belang zijn om de erfbelastingdruk (sterk) te verlagen. In dat kader bieden de verschillende regio’s in België de mogelijkheid om een “familiale vennootschap” of een “familiale onderneming” op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen, zowel tijdens het leven van uw klant, als bij een overlijden. Aan deze overdracht zijn evenwel strenge voorwaarden gekoppeld, dewelke op basis van een duidelijke tool kunnen worden afgetoetst voor de concrete vennootschap/onderneming in uw dossier.

Lijkt vervolgens de vennootschap of onderneming in aanmerking te komen voor dit gunstregime, dan kan de tool meteen een aanvraagformulier voorbereiden, zodat ook bij de belastingdienst de bevestiging hiervan kan worden bekomen.

Advisering en uitvoering

Adviserende insteek

Alle thinkL. tools zijn erop gericht, zowel qua invulling als qua rapportering, om u in staat te stellen een eerste doch niet onbelangrijk advies inzake vermogens- en successieplanning te kunnen meegeven aan de klant.

Meer info

De volledige thinkL. workflow werd met deze insteek uitgewerkt en zal ook steeds met die gedachte verder worden uitgebouwd en uitgebreid. Ook zullen nieuwe tools steeds op uw adviserende rol als accountant worden afgestemd. ThinkL. heeft geenszins tot doel een volledige successieplanning op te zetten, wél om het gesprek daarover op te starten met uw klant en middels basistools de eerste stappen op dat vlak te zetten (zie hieronder).

Documenten bankgift

Wanneer u als Connected Accountant in aanraking komt met vragen van klanten omtrent hand- en bankgiften, wordt u met deze tool op een overzichtelijke manier begeleid in het stappenplan dat daarmee gepaard gaat.

Meer info

Alle nodige documenten die bij een hand- of bankgift komen kijken (o.a. de pacte adjoint, begeleidende brieven, …) worden meteen voor u geautomatiseerd voorbereid, zodat u op een heel snelle manier het nodige aan uw cliënt kunt aanleveren en hem of haar correct kan adviseren hieromtrent (met een duidelijk stappenplan).

Estate checklist & actieplan

Een vermogens- en successieplanning kan in sommige dossiers uiteraard heel wat verder gaan dan de tools die door thinkL. zullen worden aangeboden. In dat kader zal u een Estate Checklist en actieplan worden aangeboden waarop verder gewerkt kan worden.

Meer info

Deze checklist en actieplan zullen u in staat stellen om (samen met uw klant) na te gaan welke aspecten in het kader van een planning reeds werden uitgewerkt en wat nog verder kan worden aangepakt (eventueel met extern advies). Op die manier wil thinkL. dé aanzet zijn om in elk dossier verder te gaan nadenken en reflecteren over het aspect erfbelasting en vermogens- en successieplanning in het algemeen.

Beperkte tijdsinvestering, maximaal resultaat

Geef je klanten in alle eenvoud een basisinzicht in hun vermogens- en successieplanning.

Vaste werkwijze, overzichtelijk geheel

Implementeer één manier van werken in je kantoor om kwalitatieve en up-to-date inzichten te geven aan al je klanten.

Benieuwd wat de estate workflow voor jouw kantoor kan betekenen?